д-р Евелина Иванова-Варджийска – Развитие на училището като демократична общност

Published by Public Policy Institute on

катедра „Философия“, ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски “, e.vardzhijska@phls.uni-sofia.bg