Конференция „Културни нагласи и корупция“, Хотел „Арена ди Сердика“, 23 октомври 2018

Published by Public Policy Institute on

Цел на конференцията

Цел на конференцията е да бъдат подложени на обсъждане концепцията и методологията за емпирично изследване на културни нагласи сред държавни служители, участващи в разработването и провеждането на публични политики в различни сфери у нас. Ще бъдат поканени за участие експерти от различни академични специалности, работещи в изследователски и неправителствени организации.

Самото изследване има за цел емпирична проверка на две теоретични хипотези. Едната е, че редица негативни явления в областта на публичните политики у нас, като например корупцията, са обусловени, наред с другите фактори, също и – и то в немалка степен – от културно специфични нагласи, свързани както със ситуираността на българското общество между „Запада” и „Изтока”, така и с наследството от близкото социалистическо минало. Другата хипотеза е, че изследването на тези нагласи със съвременни методи на относително младата академична дисциплина Интеркултурна комуникация би дало възможност да се отдиференцират различни техни елементарни компоненти, което би могло да спомогне за операционализирането на резултатите от изследването в смисъл на разработване на критерии за оптималност на различни алтернативни варианти за провеждане на публични политики в различните сфери на обществения живот.

Концепцията за изследването включва, като първи етап на неговото провеждане, проучване на културни нагласи сред служители от правосъдната система – съдии, прокурори и следователи. То ще се състои в разработване на въпросник за полустандартизирано интервю с респондентите, провеждане на пилотен етап на анкетата, обсъждане от екипа на изследването на резултатите от пилотния етап, оптимизиране на въпросника, провеждане на изследването със съответна извадка от целевата група, обработване на резултатите, интерпретиране на резултатите, обсъждане на специализирана конференция, изготвяне на окончателен доклад с резултатите от изследването и съответни препоръки за усъвършенстване на публичните политики в тази област.

Програма

09:30 – 10:00Регистрация на участниците
10:00 – 10:30Откриване на конференцията
 Рангел Трифонов – председател на Клуба на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер“
 Здравко Попов – президент на Института за Публична Политика
 Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на фондация „Конрад Аденауер“ в България
10:30 – 11:00Представяне на концепцията на проекта, проф. дфн Пламен Макариев, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
11:00 – 11:30Култура, правораздаване, корупция,  проф.д-р Юлиана Рот, Мюнхенски Университет „Лудвиг Максимилиан“
11:30 – 12:00Изследвания на културни нагласи с методите на интеркултурната комуникация, проф. дсн Цветан Давидков, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
12:00 – 12:30Кафе-пауза   
    12:30 – 12:45      Алтернативни перспективи за реформи в правосъдната система у нас, Иван Георгиев, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“
12:45 – 13:00Трифон Трифонов, директор „Превенция на корупцията“ в КПКОНПИ
  13:00 – 14:00  Изказвания и Дискусия : проф. д-р Николай Найденов, СУ „Св. Кл. Охридски“д-р Валерия Витанова, СУ „Св. Кл. Охридски“Христо Кутиев, Институт за Публична ПолитикаАтанас Атанасов, председател на Съюза на съдиите в БългарияНиколай Станков, член на УС на „Антикорупционен Фонд“д-р Тони Димов, председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателствотоПърван Симеонов, изпълнителен директор на Галъп Интернешънъл
14:00 – 15:00Коктейл

P U B L I C  P O L I C Y  I N S T I T U T E

CULTURAL ATTITUDES AND CORRUPTION

The Case of the Judiciary in Bulgaria

PROJECT BACKGROUND

The flaws in the functioning of the judiciary in Bulgaria have become notorious in the recent years, especially – for being very resistant to reform. The independence of the judiciary is being continuously made use of to form networks for trading with influence, for clientelism, nepotism, corrupt practices, etc.

Why is it so difficult to do away with these aberrations? One of the hypotheses that are being discussed is that they are rooted in people’s mentality. More specifically, this concerns pre-modern views on the relative weight of interpersonal relationships on the one hand, and abstract, impersonal norms on the other, as well as views on the nature of power relations in organizations, etc., which often clash with the “western” type normative regulations of public life in the country. The currency of such views is attributed to the situatedness of Bulgarian society between the “West” and the “East”, but also to the legacy of socialism.

If this hypothesis is verified in some way or other, it would follow that the standard mechanisms which serve in “western” societies to protect public life from corruption and other “unruly” practices, cannot be applied in Bulgaria without substantial modifications. The main objective of this project is to articulate the hypothesis in question by means of reliable research methods, elaborated and applied within a relatively young academic discipline, Intercultural Communication, which has been developed on the basis of certain trends in cultural anthropology and social psychology. And, further, to test the hypothesis by an empirical survey on the cultural attitudes of a target group. In our case we aim at a typological sample of judges, prosecutors and investigators.

PROJECT GOAL

To identify the prevailing cultural attitudes among a typological sample of Bulgarian judges, prosecutors and investigators with the aim of drawing conclusions about the orientation of the further reforms of Bulgarian judiciary so as to make its normative system less vulnerable to abuses which are due to inadequate cultural attitudes among its personnel.

PROJECT METHODOLOGY

The identification of cultural attitudes which may turn out to be counterproductive in regard of the functioning of the judiciary will be done on the basis of authoritative theories of intercultural communication, such as the conception of E. Hall about differences between cultural attitudes in terms of different ways of understanding the importance of cultural context for human behavior, as well as the conceptions about the dimensions of culture of G. Hofstede and F. Trompenaars. In particular, the empirical survey (a semi-standardized interview) will concern the respondents’ opinion about:

 • the relative importance in public life of interpersonal relationships and impersonal regulations (i.e. whether the respondents’ attitudes are of the “high context” or the “low context” type, according to E. Hall’s typology);
 • the relation between personal and professional matters (diffuse vs specific attitudes in Trompenaars’s terms);
 • the nature of power relations (high or low power distance, Hofstede).

For the sake of maximizing the survey’s research value, it would be best to conduct it also with a control group of German legal professionals in order to find out whether substantial differences will turn up between the attitudes, exhibited by the Bulgarian and the German target groups.

The results of the research will be presented for an expert evaluation to a larger circle of academics and policy analysts at an international conference.

The project research team will comprise established scholars from Sofia University. The research will be assisted by NGOs which work in the field of the rule of law in Bulgaria. The survey will be conducted by a renowned sociological agency.

EXPECTED RESULTS

 • If the hypothesis about the influence of cultural attitudes on the professional activities of judges, prosecutors and investigators is verified by the survey, this result can serve as a basis to work out criteria for choosing among alternative patterns of reforms in the judiciary (regarding e.g. the ways of selecting the members of the Supreme Judicial Council, or whether to establish a specialized prosecutor’s office to fight corruption, or not, etc.). These criteria should help assess the vulnerability of the normative regulations to abuses engendered by inadequate cultural attitudes.
 • The interpretation and publicization of the survey’s results could initiate a public discourse, which would help legitimize legislative and policy solutions concerning the protection of the judiciary’s functioning from the effects of counterproductive cultural attitudes.

ACTIVITIES:

 1. Composing the Project team:

Project coordinator, 3 leading experts, coordinator of the survey in Germany, administrative assistant, bookkeeper, a sociological agency as sub-contractor. Month 1

 • Sociological Survey.
  • Working out the theoretical part of the survey

months 1 – 2

 • Testing the questionnaire with a small group of respondents (judges, prosecutors, investigators) months 3 – 4
  • Preparing the questionnaire. М. 3
  • Conducting the survey. М. 3
  • Processing the results. М. 4
  • Interpretation of the results. М. 4
  • Conducting the survey. months 5 – 6
   • Elaboration of the questionnaire. М. 5
   • Conducting the survey. М. 5
   • Processing the results. М. 6
   • Interpretation of the results. М. 6
 • Summing up – report.

month 7

 • Public presentation of the survey results.
  • Interviews in mass-media, publications in internet. month 8
  • Publications in international media. month 8
 • International conference for presentation and discussion of the results. Participants: from Bulgaria – 60; from Germany – 6.

month 8

 • Preparation of a volume with a presentation of the survey and the papers from the Conference. months 9 – 10
 • Preparation of the final project report, including policy recommendations. month 10
 • Financial project report. month 10