Глобални предизвикателства

Начало
Глобални предизвикателства

Глобални предизвикателства


В резултат на глобализирането на процеси, протичащи в голям брой комплексни системи с взаимно зависими относително автономни компоненти, изострящите се цивилизационни проблеми на съвременния свят, сред които са

  • климатичните промени,
  • миграцията и увеличаването на населението,
  • непредвидимите последствия от експоненциалното развитие на технологиите в областта на изкуствения интелект, роботиката и генното инженерство,
  • политически мотивираните въоръжени конфликти – войни, граждански войни, терористични действия и оръжия за масово унищожаване,
  • икономическото неравенство и социалната ангажираност, и
  • природните бедствия

Вече не могат да бъдат решавани своевременно и ефективно с инструментариума на националните властови механизми или чрез сегашната система, по която държавите си взаимодействат. Финансовите потоци, производството, културата, правните системи, разпространяването на информацията и други базови сфери на човешката дейност все повече се развиват като преодоляват границите на националните държави и политиките на техните правителства.

Отчитайки динамиката, всеобхватността и интензивността на последствията от развиващите се процеси, както и обстоятелството, че посоката на тяхното еволюиране е практически извън обсега на сега функциониращите властови субекти, ние сме изправени пред острата необходимост от нов интердисциплинарен подход за анализ и дефиниране на глобалните проблеми и от нова международна система за приемане и реализация на съвместни дългосрочни решения, които да водят до резултати съвместими с ценностите и със стратегическите интереси на човешката цивилизация.

По програма „Глобални предизвикателства“ Институтът за Публична Политика самостоятелно и в сътрудничество с водещи институти и експерти ще организира публични конференции и обучителни семинари, ще разработва проекти, ще извършва изследвания и анализи и ще информира за актуалните проблеми в развитието на цивилизационно мислене и за формирането на нови политики като адекватен отговор на предизвикателствата от глобален характер.