PUBLIC POLICY TRAINING PROGRAM, НЕСЕБЪР, СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ, 25 – 28 СЕПТЕМВРИ 2018

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и Института за Публична администрация към Министерски Съвет, стартира през 2018 година своя програма “Обучение по публични политики”, предназначена за служители от държавната администрация на Република България.

ПРОГРАМА

25 септември – Пристигане и настаняване на участниците

19.30 – Неформална вечеря

26 септември    

  09.00- 09.30  Регистрация на участниците

  09.30 – 10.00 Откриване:

– г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър – приветствие

– д-р Здравко Попов – президент на Института за Публична Политика – Въведение в обучителната програма по европейско гражданско образование

10.00 – ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ:

  10.00 – 11.15 – проф. д-р Богдан Мирчев – Принципи и цели на гражданското образование с оглед теорията и практиката на германския модел Politische Bildung (лекция и дискусия)

11.15 – 11.45 Кафе пауза

  11.45 – 13.00 – проф. д-р Христо Тодоров – Либералната демокрация и нейните критици (лекция и дискусия)

  13.00 – 14.00 ОБЯД

14.30 – 16.00 – проф. д-р Иванка Мавродиева – Ефективни комуникативни умения (базови термини и понятия)

16.00 – 16.30 – Кафе пауза

16.30 – 18.00 – проф. д-р Иванка Мавродиева – Ефективни комуникативни умения (симулативна игра)

19.30 – Вечеря

27 септември

09.00 – 11.00 – доц. д-р Здравко Попов – Изкуството на лобиране в Европейския съюз (лекция и дискусия)

11.00 – 11.30 – Кафе пауза

11.30 – 13.00 – г-н Павел Иванов – По-добро разбиране на човешкото поведение за по-добро публично управление (лекция и дискусия)

– 13.00 – 14.00 – ОБЯД

– 14.00 – 15.15 – проф. д-р Петя Кабакчиева – Гражданско участие, гражданска идентичност, взаимодействие граждани – държавна власт (лекция и дискусия)

– 15.15 – 15.30 Кафе пауза

– 15.30 – 16.45 – проф. дфн Пламен Макариев – Културна осъзнатост и публична администрация (лекция и дискусия)

16.45 – 17.00 – Обобщение и закриване на обучението

17.30 – 19.30 – Културна програма за участниците                          

20.00 – Официална вечеря за участниците

PROGRAM

25th September

Arrival and accommodation of the participants

19.30 – Informal dinner

26th September

09.00- 09.30 Registration of participants

09.30 – 10.00 Opening session:

– Mr. Nikolay Dimitrov – Mayor of Nesebar Municipality – Welcoming words

– Dr. Zdravko Popov – President of the Public Policy Institute – Introduction to the training program

10.00 – TRAINING SESSION:

10.00 – 11.15 – Prof. Dr. Bogdan Mirchev – Principles and objectives of the civic education in view of the theory and practice of the German model Politische Bildung (lecture and discussion)

11.15 – 11.45 Coffee Break

11.45 – 13.00 – Prof. Dr. Hristo Todorov – Liberal Democracy and its Critics (lecture and discussion)

13.00 – 14.00 Lunch

14.30 – 16.00 – Prof. Dr. Ivanka Mavrodieva – Effective communication skills (basic terms and concepts)

16.00 – 16.30 Coffee Break

16.30 – 18.00 – Prof. Dr. Ivanka Mavrodieva – Effective communication skills (simulation game)

19.30 – Dinner

27th September

09.00 – 11.00 – Assoc. Prof. Dr. Zdravko Popov – The Art of Lobbying in the European Union (lecture and discussion)

11.00 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 13.00 – Mr. Pavel Ivanov – A Better Understanding of Human Behavior for Better Public Management (Lecture and Discussion)

13.00 – 14.00 – LUNCH

14.00 – 15.15 – Prof. Petya Kabakchieva – Civil Participation, Citizen Identity, Interaction Citizens – State Power (lecture and discussion)

15.15 – 15.30 Coffee Break

15.30 – 16.45 – Prof. Plamen Makariev – Cultural awareness and public administration (lecture and discussion)

16.45 – 17.00 – Summary and closure of the training

17.30 – 19.30 – Cultural program for the participants

20.00 – Official dinner for the participants

28th September 28

Breakfast and departure for Sofia.